Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Tartu Ülikooli residentuuri tsüklite tagasiside küsimustik

Hea vastaja! 

Tulemuslik õppimine residentuuris leiab aset koostöös juhendaja, osakonna ja residendi vahel. Palume, et võtate aega küsimustiku täitmiseks, pidades silmas ühte konkreetset tsüklit, mida läbisite viimasel poolaastal residentuuri raames. Küsimustiku eesmärk on anda tagasisidet tsükli juhendajale, osakonnale ja baasile üldisemalt. Teie hinnangud väidetele ja vastused avatud küsimustele aitavad arendada õpet residentuuris.

Küsimustik koosneb neljast osast. Hinnake iga väidet toodud nõusolekuskaalal. Kui te ei saa väidet selle tsükli kontekstis hinnata, valige variant „Ei kehti“. Lisaks on võimalik iga osa lõpus kirjutada avatud küsimustele vabas vormis vastuseid. Väga hinnatud on sisukas ja konstruktiivne tagasiside. Enne küsimustikule vastamist on oluline tutvuda tagasiside andmise hea tavaga.

Küsitluses küsitakse residendi nime ja andmeid, kuid küsitluse tulemusi avaldatakse ainult isikustamata kujul. Tagasiside vastuseid on võimalik siduda konkreetse isikuga selleks juurdepääsuõigust omaval isikul (kelleks on residentuuri spetsialist). Juriidiliste kohustuste tekkimisel on ülikool kohustatud andmeid väljastama (nt kohtule, prokuratuurile, politseile).

Soovitame enne vastamist tuletada meelde ka programmi õpiväljundid.