Põlvamaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud


                

Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada Põlvamaamaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks. Uuringut kasutatakse ka sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks ning liikumisharrastusega tegelemise tervistava mõju toetamiseks.

Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Põlvamaa elanikkonna liikumisharjumusi ja seda, kas ja kuidas Põlvamaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Küsitlus on mõeldud täitmiseks igale Põlvamaa elanikule (15 eluaastat ja vanemad), seega olete oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma Põlvamaa sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.       

Tärniga märgistatud küsimused on kohustuslikud.

Küsimustik on anonüümne ja selle tulemusi kajastatakse üldistatult statistiliste näitajate kaudu.

Täname Teid ette vastamise eest!

kontakt: Kandela Õun (kandela.oun@ut.ee), TÜ Pärnu kolledž
Ingrid Muuga (polvasport@gmail.com), Põlva Maakonna Spordiliit

Palun märkige vastused järgmistele küsimustele
Millises Põlvamaa omavalitsuses Te elate? Täpsustage palun küsimuse lõpus olevas lahtris ka asula, kus elate.
Põlva vald
Räpina vald
Kanepi vald
Ei ela Põlvamaal

Teie sugu:
Teie vanus täisaastates:

Liikumisharrastus - kehalist koormust andev ja seeläbi kehalist vormisolekut taotlev või meelelahutuslik liikumine ning sportlike kehaliste harjutuste sooritamine.

Kui kaua (järjest) olete Te tegelenud regulaarselt liikumisharrastusega?
ei tegele liikumisharrastusega
vähem kui pool aastat
pool aastat kuni aasta
1-2 aastat
2-5 aastat
5 -10 aastat
10 ja enam aastat
Kui soovite mõnda oma vastust täiendada või midagi veel oma liikumisharrastuse kohta täpsustada, siis siin on selleks võimalus. 

Kas Teie jaoks on praegune liikumisharrastuse maht....
täiesti piisav
enam-vähem piisav
raske öelda
pigem ebapiisav
täiesti ebapiisav
Kas Te sooviksite tegeleda liikumisharrastustega ....?
oluliselt rohkem kui praegu
mõnevõrra rohkem kui praegu
samas mahus kui praegu
mõnevõrra vähem kui praegu
oluliselt vähem kui praegu
Milliseid liikumisüritusi oleks Põlvamaale juurde vaja?
  pole üldse vaja pole vaja võiks olla on vaja on väga vaja
kohalikud väikesed jooksu/kõnni üritused
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
erinevad matkad (jalgsimatkad, rabamatkad)
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
rattaretked
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
omavalitsuste vahelised võistlused
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
suvised liikumissarjad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
aastaringsed liikumissarjad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
erinevate alade harrastamiseks suunatud koolitused/praktilised õpped/treeningud algajatele
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
Millistest üritustest lisaks eelnimetatutele Te veel puudust tunnete?

Kas osalete spordiüritustel või -võistlustel?

Millistest infokanalitest Te saate teada Põlvamaa spordiürituste toimumise kohta?

  alati enamasti mõned korrad mitte kunagi
Põlvamaa veebileht polvamaa.ee
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
Põlvamaa Spordiliidu Facebooki
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
KaguRaadio
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
Lõuna-Eesti Postimees
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
välireklaam
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
perekonnaliige
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
kodukoha omavalitsuse koduleht
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
kodukoha omavalitsuse FB
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
kodukoha omavalitsuse ajaleht (Põlva Teataja, Räpina Rahvaleht, Kanepi Teataja)
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
muu infokanal
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
Kui rahul Te olete oma tervisega üldiselt?
väga rahul
pigem rahul
ei oska öelda
pigem ei ole rahul
ei ole üldse rahul
Millistest tervisedenduslikest ettevõtmistest olete kuulnud oma kodukohas/vallas/maakonnas?

Millistest tervisedenduslikest ettevõtmistest Te puudust tunnete?

Kui rahul Te olete oma eluga üldiselt?
Väga rahul
Pigem rahul
Ei oska öelda
Pigem ei ole rahul
Ei ole üldse rahul

Kuidas hindate järgmiseid aspekte oma elus?

  olen väga nõus pigem nõustun nii ja naa pigem ei nõustu ei nõustu üldse
Mul on piisav uneaeg
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Ei tarbi üldse alkoholi
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Ei suitseta üldse
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Söön igal hommikul
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Toitun teadlikult
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Olen normaalkaalus
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Kui sageli sööte päeva jooksul?
  mitte kunagi vähem kui kord nädalas 1-3 korda nädalas 4-6 korda nädalas iga päev
puuvilju, marju
mitte kunagi
vähem kui kord nädalas
1-3 korda nädalas
4-6 korda nädalas
iga päev
köögiviljad, salatid (v.a. kartul)
mitte kunagi
vähem kui kord nädalas
1-3 korda nädalas
4-6 korda nädalas
iga päev
liha
mitte kunagi
vähem kui kord nädalas
1-3 korda nädalas
4-6 korda nädalas
iga päev
kala
mitte kunagi
vähem kui kord nädalas
1-3 korda nädalas
4-6 korda nädalas
iga päev
Mitu tundi keskmiselt ööpäevas magate?
vähem kui 4 tundi
5-6 tundi
7-8 tundi
9 tundi ja enam

Kui pikk Te olete (cm)?

Kui Te ei soovi vastata, siis trükkige 0

Kui palju te kaalute (kg)?

Kui Te ei soovi vastata, siis trükkige 0

Kas Teie igapäevaelu tegevusi takistavad tervisest tulenevad piirangud?

Milline on Teie kõrgeim haridustase?
algharidus
põhiharidus
kutseharidus ilma keskhariduseta
keskharidus
keskeriharidus, s.h kutsekeskharidus
kõrgharidus
Kas Te olete ...
abielus / vabaabielus
lahutatud / lahku läinud
lesk
vallaline
Milline on Teie leibkonna koosseis:
 
üksik
abielus / vabaabielus, lasteta
täiskasvanutest koosnev leibkond (kõik liikmed 18-a. või vanemad)
leibkond alla 18-a. lastega
 Leibkonnaks nimetatakse ühel aadressil elavat ja ühiselt rahalisi ressursse kasutavat inimeste rühma.
Mitu inimest elab Teie leibkonnas (sh Teie ise)?

Kui mitu alla 18-a. last elab Teie  leibkonnas?

 (kui leibkonnas ei ela lapsi, märkige 0)
Te ise olete...:
töötav
töötav (üli)õpilane
töötav pensionär
töötu, tööd otsiv
(üli)õpilane
pensionär sh töövõimetuspensionär
lapsehoolduspuhkusel olija
muudel põhjustel mittetöötav (sh kodune)
Teie isiklik keskmine netosissetulek kuus (ilma tulumaksuta) on:
Märkige järgmisest loetelust need isikud, kellele saate oma muredest rääkida.
  Jah Ei
Pereliige
Jah
Ei
Lähedane sugulane
Jah
Ei
Keegi kogukonnast
Jah
Ei
Naaber
Jah
Ei
Sõber/sõbranna
Jah
Ei

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. See on küll veidike tüütu tegevus, kuid oleks kahju Teie peaaegu täielikult täidetud ankeedist selle pärast ilma jääda.