Järvamaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuring


Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada Järvamaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks. Küsitlus on anonüümne ja selle tulemusi kasutatakse sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks. Andmestiku haldamisel järgitakse andmekaitse reegleid ja seda ei jagata kolmandate isikutega.

Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Järvamaa elanikkonna liikumisharjumusi ja seda kas ja kuidas Järvamaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Küsitlus on mõeldud täitmiseks igale Järvamaa elanikule, seega olete oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma Järvamaa sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

Täname Teid ette vastamise eest!

kontakt: Kandela Õun (kandela.oun@ut.ee), TÜ Pärnu kolledž

Piret Maaring (piret.maaring@jarvasport.ee), Järvamaa Spordiliit

 

Sissejuhatus

Palun märkige vastused järgmistele küsimustele
1 Millises Järvamaa omavalitsuses Te elate? Täpsustage palun küsimuse lõpus olevas lahtris ka asula, kus elate.
Paide linn
Järva vald
Türi vald
Ei ela Järvamaal

2 Teie sugu:
3 Teie vanus täisaastates:

Kehalise aktiivsuse ülevaade

 Tervisespordi all peame silmas põhiolemuselt mittevõistluslikku liikumisharrastust, mille eesmärk on tervise hoidmine ja tugevdamine.
4 Kuivõrd teid huvitab tervisesport?
Ei huvita üldse
eriti ei huvita
raske öelda
küllaltki huvitab
väga huvitab
5 Kui kaua (järjest) olete Te tegelenud regulaarselt liikumisharrastusega?
ei tegele liikumisharrastusega
vähem kui pool aastat
pool aastat kuni aasta
1-2 aastat
2-5 aastat
5 -10 aastat
10 ja enam aastat
23 Kui soovite mõnda oma vastust täiendada või midagi veel oma liikumisharrastuse kohta täpsustada, siis siin on selleks võimalus. 

26 Kas Teie jaoks on praegune liikumisharrastuse maht....
täiesti piisav
enam-vähem piisav
raske öelda
pigem ebapiisav
täiesti ebapiisav
27 Kas Te sooviksite tegeleda liikumisharrastustega ....?
oluliselt rohkem kui praegu
mõnevõrra rohkem kui praegu
samas mahus kui praegu
mõnevõrra vähem kui praegu
oluliselt vähem kui praegu
28 Kas Teie kodukohas (linnas/vallas/külas) tegeletakse terviseedendusega? Soovi korral võite vastust kommenteerida ka allolevas lahtris.
Jah, väga palju
Jah, mingil määral
Ei, pole kuulnud sellest
Ei oska öelda

29 Milliseid spordiüritusi oleks Järvamaale juurde vaja?
  pole üldse vaja pole vaja võiks olla on vaja on väga vaja
kohalikud väikesed jooksu/kõnni üritused
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
jalgsimatkad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
rattaretked
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
omavalitsuste vahelised võistlused
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
suvised liikumissarjad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
aastaringsed liikumissarjad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
rabamatkad
pole üldse vaja
pole vaja
võiks olla
on vaja
on väga vaja
30 Millistest üritustest lisaks eelnimetatutele Te veel puudust tunnete?

31 Kas osalete spordiüritustel või -võistlustel?
33

Millistest infokanalitest Te kuulete Järvamaa spordiürituste toimumise kohta?

  alati enamasti mõned korrad mitte kunagi
sotsiaalmeedia
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
Järvamaa Spordiliidu Facebooki leht
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
Järvamaa Spordiliidu koduleht
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
TRE Raadio
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
Järva Teataja
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
välireklaam
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
perekonnaliige
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
kool
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
muu infokanal
alati
enamasti
mõned korrad
mitte kunagi
35 Kui rahul Te olete oma tervisega üldiselt?
väga rahul
pigem rahul
ei oska öelda
pigem ei ole rahul
ei ole üldse rahul
36 Kui rahul Te olete oma eluga üldiselt?
Väga rahul
Pigem rahul
Ei oska öelda
Pigem ei ole rahul
Ei ole üldse rahul
37

Kuidas hindate järgmiseid aspekte oma elus?

  olen väga nõus pigem nõustun nii ja naa pigem ei nõustu ei nõustu üldse
Mul on piisav uneaeg
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Ei tarbi üldse alkoholi
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Ei suitseta üldse
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Söön igal hommikul
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Toitun teadlikult
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
Olen normaalkaalus
olen väga nõus
pigem nõustun
nii ja naa
pigem ei nõustu
ei nõustu üldse
38

Kui pikk Te olete (cm)?

Kui Te ei soovi vastata, siis trükkige 0

39

Kui palju te kaalute (kg)?

Kui Te ei soovi vastata, siis trükkige 0

40 Mitu aastat olete oma senisest elust elanud tervena ehk ilma igapäevaelu tegevusi piiravate haigusteta? Kui olete seni elanud tervena, siis kirjutage siia oma praegune vanus.

Vastajate kirjeldavad küsimused

43 Milline on Teie kõrgeim haridustase?
algharidus
põhiharidus
kutseharidus ilma keskhariduseta
keskharidus
keskeriharidus, s.h kutsekeskharidus
kõrgharidus
44 Kas Te olete ...
abielus / vabaabielus
lahutatud / lahku läinud
lesk
vallaline
45 Milline on Teie leibkonna koosseis:
 
üksik
abielus / vabaabielus, lasteta
täiskasvanutest koosnev leibkond (kõik liikmed 18-a. või vanemad)
leibkond alla 18-a. lastega
 Leibkonnaks nimetatakse ühel aadressil elavat ja ühiselt rahalisi ressursse kasutavat inimeste rühma.
46 Mitu inimest elab Teie leibkonnas (sh Teie ise)?

47 Kui mitu alla 18-a. last elab Teie  leibkonnas?

 (kui leibkonnas ei ela lapsi, märkige 0)
48 Te ise olete...:
töötav
töötav (üli)õpilane
töötav pensionär
töötu, tööd otsiv
(üli)õpilane
pensionär sh töövõimetuspensionär
lapsehoolduspuhkusel olija
muudel põhjustel mittetöötav (sh kodune)
49 Teie isiklik keskmine netosissetulek kuus (ilma tulumaksuta) on:
50

Olete jõudnud vastamisega küsimustiku lõppu. Saatke oma vastused vajutades nupule "ESITA".

Kui juhtub nii, et ankeet annab teavituse, et olete mõnele küsimusele mitte vastanud ja ankeeti ei saa ära saata, siis vaadake ankeet üle, sest punane tekst küsimuse juures annab märku, millisele küsimusele olete jätnud vastamata. See on küll veidike tüütu tegevus, kuid oleks kahju Teie peaaegu täielikult täidetud ankeedist selle pärast ilma jääda.