Kalurite teadlikkus veeohutusest


Minu nimi on Björn Rannamägi ja õpin Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse erialal. Allolev küsimustik on aluseks minu lõputööle, mille eesmärgiks on uurida kalameeste teadlikkust veeohutusest. Olen väga tänulik, kui leiate aega ning vastate alljärgnevale küsimustikule. Sellega aitate oluliselt kaasa lõputöö uuringu õnnestumisele ning hiljem koostatud ettepanekute rakendumisele.

Uuringu tulemusi kasutatakse üldistatud kujul ning iga vastaja arvamus on kaitstud

Küsimustiku täitmine võtab aega orienteeruvalt 10-15 minutit. Küsimuste korral pöörduda - bjorn.rannamagi@gmail.com Palun Teil küsimustele vastata hiljemalt 20.03.2018.

Tänan koostöö eest!


 

Tere, uuringus osaleja!

Küsimustikus on 24 küsimust.

Privaatsusteade
Küsimustik on anonüümne.
Küsimustikule vastamisel vastajat ei identifitseerita, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus spetsiaalselt vastaja kohta andmeid küsib. Tunnuskoodidega juurdepääsetavate küsimustike puhul ei hoita tunnuseid koos vastustega, vaid need on eraldi andmebaasis. Tunnuskoode uuendatakse ainult selleks, et kindlaks teha, kas vastaja lõpetas (või ei lõpetanud) küsimustiku täitmise. Tunnuskoode ei ole võimalik kokku viia küsimustiku vastustega.

Sotsiaaldemograafilised andmed

Teie sugu

 

Naine
Mees
Teie vanus
5-9
10-15
16-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-
Muu: 
Teie rahvus
eesti
vene
Muu: 
Teie emakeel
eesti
vene
Muu: 
Nimetage palun, millises maakonnas kõige enam kalastate
Märkige oma kõrgeim lõpetatud haridustase
Alg- või põhiharidus
Kesk- või gümnaasiumiharidus
Kutseharidus
Kõrgharidus
Muu: 

Teadlikkus veeohutusest

Kas te olete
kutseline kalur
harrastuskalur
Kui kaua olete kalapüügiga tegelenud
0-5 aastat
6-10 aastat
11-19 aastat
20-29 aastat
Rohkem kui 30 aastat
Kust soetate endale pileti
www.pilet.ee
Mobiil
Postkontor
Keskkonnaamet
Muu:

Palun märkige, kui sagedasti järgmisi kalastamisviise harrastate:

1: iga päev; 2: 1-2 korda nädalas; 3: 1-2 korda kuus; 4: 1-2 korda kvartalis; 5: 1-2 korda aastas

  1 2 3 4 5
kaldalt kalastamine
1
2
3
4
5
vees kalastamine (kalamehekummikutega)
1
2
3
4
5
paadist kalastamine
1
2
3
4
5
jääl kalastamine
1
2
3
4
5
Millisel veekogul käite kalastamas
jõgi
järv
tiik
meri
Muu:

Kui tihti ja mitmekesi käite kalal:

1: iga päev; 2: 1-2 korda nädalas; 3: 1-2 korda kuus; 4: 1-2 korda kvartalis; 5: 1-2 korda aastas

  1 2 3 4 5
Üksinda
1
2
3
4
5
Kahekesi
1
2
3
4
5
Rohkem kui kahekesi
1
2
3
4
5
Kuidas käitute, kui lähete kalale SUVEL. Palun märkige üks või mitu vastust
Teatan lähedastele, kuhu lähen
Võtan kaasa laetud akuga sidevahendi
Panen soojalt riidesse
Kannan päästevesti
Võtan kaasa signaalraketid
Võtan kaasa alkoholi
Kontrollin, kas paat on sõidukorras
Võtan kaasa isikut tõendava dokumendi
Ei oska vastata
Muu:
Kuidas käitute, kui lähete kalale TALVEL. Palun märkige üks või mitu vastust
Teatan lähedastele, kuhu lähen
Võtan kaasa laetud akuga sidevahendi
Panen soojalt riidesse
Kannan päästevesti
Võtan kaasa signaalraketid
Võtan kaasa alkoholi
Võtan kaasa jäänaelad
Võtan kaasa isikut tõendava dokumendi
Ei oska vastata
Muu:

Palun märkige, kas olete kalastades kogenud alljärgnevaid ohtlikke olukordi:

1- mitte kunagi; 2- vahetevahel; 3- sageli; 4- alati; 5- ei oska öelda

  1 2 3 4 5
füüsiline ülekoormus
1
2
3
4
5
libastumine
1
2
3
4
5
paadi leke
1
2
3
4
5
ebakvaliteetne turvavarustus
1
2
3
4
5
turvavarustuse purunemine töö ajal
1
2
3
4
5
turvavarustuse puudumine
1
2
3
4
5

Kas olete nõus järgnevate väidetega, et:

1- täiesti nõus; 2- pigem nõus; 3- osaliselt nõus, osaliselt mitte; 4- pigem mitte nõus; 5- üldse mitte nõus

 

  1 2 3 4 5
kalastamine on ohtlik tegevus
1
2
3
4
5
kalastades tagan enda ohutuse
1
2
3
4
5
otsin lisainformatsiooni ohutuse kohta kalastamisel
1
2
3
4
5
muudan enda käitumist ja hangin ohutusvarustust
1
2
3
4
5
kasutan hangitud teavet ja/või vahendeid kalastamisel
1
2
3
4
5
Kas Te kannate kalastmisel päästevesti
Alati
Sageli
Mõnikord
Mitte kunagi
Ei soovi vastata
Nimetage palun, millist päästevesti kannate (üks või mitu)
Päästevest
Paukvest
Ohutusvest
Muu:

Kui Te päästevesti ei kanna, siis kirjeldage miks

Valige palun, millistest ennetuskampaaniatest olete kuulnud (üks või mitu)
„Ole kangelane ja ära lase purjus sõpra vette!“
„Ära lase purjus sõpra vette!“
„Armasta elu! Kanna päästevesti!“
„Vest päästab veest!“
Muu:
Millist teabekanalit Te eelistate veeohutusalase info saamiseks (üks või mitu)
Televisioon (palun nimetage telekanaleid)
Raadio (palun nimetage raadiojaamu)
Ajakirjandus
Trükised
Plakatid
Flaierid
Sotsiaalmeedia (Facebook, Twitter jms)
Kalastusteemalised internetifoorumid
Üritused kogukonnakeskustes
Ennetusalased infopäevad
Ei oska vastata
Muu:
Millisest infost tunnete puudust? Nimetage palun

Kas olete osalenud veeohutusalasel koolitusel
Jah
Ei
Muu: 
Kirjeldage palun, millist veeohutusalast koolitust oleks vaja