Hoiatus: JavaScripti käitamine on teie veebilehitsejas selle saidi jaoks või üldiselt keelatud. Kõikidele küsimustele ei pruugi te saada vastust anda. Palun kontrollige oma veebilehitseja parameetreid.

Kalurite teadlikkus veeohutusest

Minu nimi on Björn Rannamägi ja õpin Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse erialal. Allolev küsimustik on aluseks minu lõputööle, mille eesmärgiks on uurida kalameeste teadlikkust veeohutusest. Olen väga tänulik, kui leiate aega ning vastate alljärgnevale küsimustikule. Sellega aitate oluliselt kaasa lõputöö uuringu õnnestumisele ning hiljem koostatud ettepanekute rakendumisele.

Uuringu tulemusi kasutatakse üldistatud kujul ning iga vastaja arvamus on kaitstud

Küsimustiku täitmine võtab aega orienteeruvalt 10-15 minutit. Küsimuste korral pöörduda - bjorn.rannamagi@gmail.com Palun Teil küsimustele vastata hiljemalt 20.03.2018.

Tänan koostöö eest!


 

Tere, uuringus osaleja!
Selles küsimustikus on 24 küsimust.
Küsimustik on anonüümne.

Küsimustikule vastamisel vastajat ei identifitseerita, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus spetsiaalselt vastaja kohta andmeid küsib.

Tunnuskoodidega juurdepääsetavate küsimustike puhul ei hoita tunnuseid koos vastustega, vaid need on eraldi andmebaasis. Tunnuskoode uuendatakse ainult selleks, et kindlaks teha, kas vastaja lõpetas (või ei lõpetanud) küsimustiku täitmise. Tunnuskoode ei ole võimalik kokku viia küsimustiku vastustega.

Sotsiaaldemograafilised andmed

(See küsimus on kohustuslik)

Teie sugu

 

(See küsimus on kohustuslik)
Teie vanus
(See küsimus on kohustuslik)
Teie rahvus
(See küsimus on kohustuslik)
Teie emakeel
(See küsimus on kohustuslik)
Nimetage palun, millises maakonnas kõige enam kalastate
(See küsimus on kohustuslik)
Märkige oma kõrgeim lõpetatud haridustase

Teadlikkus veeohutusest

(See küsimus on kohustuslik)
Kas te olete
(See küsimus on kohustuslik)
Kui kaua olete kalapüügiga tegelenud
(See küsimus on kohustuslik)
Kust soetate endale pileti
(See küsimus on kohustuslik)

Palun märkige, kui sagedasti järgmisi kalastamisviise harrastate:

1: iga päev; 2: 1-2 korda nädalas; 3: 1-2 korda kuus; 4: 1-2 korda kvartalis; 5: 1-2 korda aastas

kaldalt kalastamine
vees kalastamine (kalamehekummikutega)
paadist kalastamine
jääl kalastamine
(See küsimus on kohustuslik)
Millisel veekogul käite kalastamas
(See küsimus on kohustuslik)

Kui tihti ja mitmekesi käite kalal:

1: iga päev; 2: 1-2 korda nädalas; 3: 1-2 korda kuus; 4: 1-2 korda kvartalis; 5: 1-2 korda aastas

Üksinda
Kahekesi
Rohkem kui kahekesi
(See küsimus on kohustuslik)
Kuidas käitute, kui lähete kalale SUVEL. Palun märkige üks või mitu vastust
(See küsimus on kohustuslik)
Kuidas käitute, kui lähete kalale TALVEL. Palun märkige üks või mitu vastust
(See küsimus on kohustuslik)

Palun märkige, kas olete kalastades kogenud alljärgnevaid ohtlikke olukordi:

1- mitte kunagi; 2- vahetevahel; 3- sageli; 4- alati; 5- ei oska öelda

füüsiline ülekoormus
libastumine
paadi leke
ebakvaliteetne turvavarustus
turvavarustuse purunemine töö ajal
turvavarustuse puudumine
(See küsimus on kohustuslik)

Kas olete nõus järgnevate väidetega, et:

1- täiesti nõus; 2- pigem nõus; 3- osaliselt nõus, osaliselt mitte; 4- pigem mitte nõus; 5- üldse mitte nõus

 

kalastamine on ohtlik tegevus
kalastades tagan enda ohutuse
otsin lisainformatsiooni ohutuse kohta kalastamisel
muudan enda käitumist ja hangin ohutusvarustust
kasutan hangitud teavet ja/või vahendeid kalastamisel
(See küsimus on kohustuslik)
Kas Te kannate kalastmisel päästevesti
(See küsimus on kohustuslik)
Nimetage palun, millist päästevesti kannate (üks või mitu)
(See küsimus on kohustuslik)

Kui Te päästevesti ei kanna, siis kirjeldage miks

(See küsimus on kohustuslik)
Valige palun, millistest ennetuskampaaniatest olete kuulnud (üks või mitu)
(See küsimus on kohustuslik)
Millist teabekanalit Te eelistate veeohutusalase info saamiseks (üks või mitu)
(See küsimus on kohustuslik)
Millisest infost tunnete puudust? Nimetage palun
(See küsimus on kohustuslik)
Kas olete osalenud veeohutusalasel koolitusel
(See küsimus on kohustuslik)
Kirjeldage palun, millist veeohutusalast koolitust oleks vaja